Účetnictví | Mzdy | Daňový poradce
O firmě | Reference | Kontakt

Odpovědnost a její vlastnosti

Odpovědnost v účetnictví

   je upravena § 5 odst.2 zákona č. 563/91 o účetnictví, kdy účetní jednotka je odpovědná za vedení účetnictví a této odpovědnosti se nezbaví, pokud pověří zpracováním účetnictví jinou osobu. Pokud je touto pověřenou osobou podnikatel, fyzická, či právnická osoba, řídí se odpovědnost ustanovením § 373 a dalších zákona č. 513/91 Sb. Obchodní zákoník. Fyzická i právnická osoba ručí za své závazky, v tomto případě je závazkem povinnost nahradit škodu, celým svým majetkem.
   Základní škodou, která může vzniknout při zpracování účetnictví je finanční škoda, představovaná přímou sankcí podle zákona č.337/92 Sb. o správě daní a poplatků - pokuta za nesprávně vedené účetnictví, nesplnění povinnosti nepeněžní povahy, zvýšení daně, případně příslušenství daně - tedy penále.
   Typickým příkladem je doměřená daň na základě zjištění daňové kontroly. FÚ při kontrole zjistí nesprávně zaúčtovanou položku, uplatněnou do daňových nákladů. Doměří daň, tedy zjistí skutečnou výši daně, příslušející danému podniku a období. Tato daň je stanovená správně, škoda podniku vzniká až tehdy, jestliže správnou výši daně, vinou chybného účtování, zjistil po termínu splatnosti daně a správce daně podniku předepíše penále. Toto penále je tedy škodou, na niž se vztahuje odpovědnost osoby, odpovědné v účetní jednotce za zpracování účetnictví.

Možné varianty:

   1. Zaměstnanec - omezení výše náhrady škody na 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku - § 179 a předchozí zákona č.65/1965 Sb. zákoníku práce.
   2. Dodavatel - odpovídá do výše svého majetku. Pojišťovny v ČR poskytují jako svůj standardní produkt pojištění rizik odpovědnosti účetní

Naše odpovědnost za škody

   způsobené naší činností třetím osobám - jako podnikatel, odpovídá naše společnost za škodu, popsanou v oddílu "Odpovědnost a její vlastnosti", celým svým majetkem.
   Na rizika škod vzniklých při výkonu činnosti - zpracování účetnictví jsme pojištěni u České Pojišťovny, a.s. do výše pojistného plnění Kč 500 000,-.